“Rodzic na 6”

Zjazd Toronto 2020 / “Rodzic na 6”

Portland, wrzesień 2019

Do szkół polonijnych na całym świecie

Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły polonijne do udziału w III edycji konkursu pt. “Polonijny Rodzic na 6”- 2020. Konkurs został zainicjowany przez Komisję Kulturalno- Oświatową “Szkoła Polska” w Portland w ramach XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Portland w 2018 roku i cieszył się dużą popularnością. W tym roku pomysłodawcy konkursu chcieliby rozszerzyć zasięg konkursu by objął rodziców szkół polonijnych na całym świecie.

Tytuł “Polonijny Rodzic na 6” jest specjalnym wyróżnieniem dla wybitnych rodziców szkół polonijnych na całym świecie. Specyfika szkół polonijnych wymaga ścisłej współpracy między nauczycielami, rodzicami, uczniami i środowiskiem w jakim działa szkoła. Nauczyciele przekazują wiadomości, dokształcają się i wzbogacają swój warsztat metodyczny. Uczniowie uczą się ojczystego języka, polskich tradycji i kultury. Rodzice są bardzo ważnym i nieodzownym filarem szkół polonijnych. Zapisują swoje dzieci do szkół polonijnych, aby kontynuować pielęgnowanie polskości, języka, tradycji i kultury. Dzięki pomocy rodziców, szkoły polonijne mogą prężniej działać i oferować bardziej interesujący program dla uczniów. Dlatego konieczne jest wyróżnienie rodziców, którzy są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie “Polonijny Rodzic na 6- 2020”.

Z wyrazami szacunku,
“Szkoła Polska”w Portland
Kongres Oświaty Polonijne

Rodzic6/List/2020

 Konkurs “Polonijny Rodzic na 6” III edycja 2020

REGULAMIN

Specjalne wyróżnienie dla wybitnych rodziców szkół polonijnych
na całym świecie

-1-

Główne założenia organizacyjne

1. Organizatorami III edycji konkursu “Polonijny Rodzic na 6” są Komisja Kulturalno- Oświatowa “Szkoła Polska” w Portland, Oregon i Kongres Oświaty Polonijnej.

2. Celem konkursu jest docenienie wkładu rodziców we współtworzeniu szkół polonijnych i nagrodzenie ich pracy.

● Docenienie roli rodziców w pielęgnowaniu polskości, polskiego języka, tradycji i kultury u swoich dzieci.

● Docenienie zaangażowania i pomocy rodziców dzięki którym, szkoły polonijne mogą prężniej działać i oferować ciekawszy program dla uczniów.

● Docenienie inicjatywy i szczególnych wpływów jakie dany rodzic ma na środowisko szkolne uczniów szkół polonijnych i we własnym domu.

3. Konkurs będzie odbywał się corocznie.

-2-

Uczestnik konkursu:

Do konkursu może być nominowany każdy rodzic szkoły polonijnej na świecie, który zaangażowany jest w życie szkoły przez 5 lat.

-3-

Nominacja do konkursu:

Rodzic może być nominowany przez nauczycieli, dyrektora szkoły, Komitet Rodzicielski, a zgłaszany przez dyrektora szkoły. O zasadach wyboru rodzica na szczeblu szkolnym decyduje dana szkoła/placówka.

-4-

Warunki udziału w konkursie

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest komputerowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, złożenie odręcznego podpisu, zeskanowanie dokumentu i przesłanie wraz z pozostałą dokumentacją w nieprzekraczalnym terminie określonym w Regulaminie konkursu na adres mailowy: szkolapolskapdx@gmail.com.

2. Maksymalny rozmiar załączonych plików 1M. W przypadku materiałów wideo – wywiadów, reportaży czy zdjęć należy przesłać płytę CD / DVD lub USB pocztą zwykłą na adres Szkoły Polskiej w Portland: 3832 N Interstate Ave., Portland, Oregon, 97227.

3. Wymagana dokumentacja:

a) załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy i oświadczenie pracy społecznej.
http://zjazdtoronto2020.com/wp-content/uploads/2019/12/zalacznik1.pdf

b) załącznik nr 2 – informacja – uzasadnienie od osoby zgłaszającej kandydata do udziału (dyrektor/ kierownik szkoły), zawierająca opis osiągnięć rodzica oraz dokumentacja potwierdzająca opisane osiągnięcia, będące podstawą do udziału w konkursie. Wszystkie załączniki powinny być odręcznie podpisane, zeskanowane i wysłane mailem.
http://zjazdtoronto2020.com/wp-content/uploads/2019/12/zalacznik2.pdf

4. Zapraszamy do kreatywnosci. Do dokumentacji konkursowej można dołączać pliki multimedialne w formie krótkich filmów wideo (3-4 minutowych) oraz/ lub zdjęć pokazujących pracę rodzica.

5. Termin nadsyłania zgłoszeń pocztą elektroniczną: od 1 stycznia 2020 do 15 marca 2020.

6. Wymagana dokumentacja konkursowa dostępna będzie na stronach: https://www.szkolapolskapdx.org/,

http://www.zjazdportland2018.com/ ,

https://www.kop-pl.com/ .

7. Pytania należy kierować pod adres: szkolapolskapdx@gmail.com lub tel. 971-255-2655.

-5-

Przebieg konkursu

1. Nadesłane przez dyrektorów szkół/placówek polonijnych zgłoszenia rozpatrywać będzie jury konkursu składające się z przedstawicieli organizatorów.

2. Jury w podejmowanych decyzjach kierować się będzie osiągnięciami i całokształtem działalności rodzica w kontekście środowiska szkolnego w jakim działa.

Oceniać będzie oryginalność podejmowanych działań, aktywność, wzorce postępowania, dokonane zmiany na rzecz uczniów, szkoły i środowiska.

3. Wyłoniony zostanie jeden zwycięzca z każdego kraju.

4. W celu dokonania sprawnej oceny kandydatów komisja konkursowa opracowuje regulamin, zatwierdza go i pracuje w oparciu o niego.

-6-

Nagrody

1. Nazwiska wszystkich nominowanych rodziców będą umieszczone na stronach

Zjazdu “Portland 2018”, “Szkoły Polskiej” w Portland i Kongresu Oświaty Polonijnej.

2. Dla zwycięzcy konkursu przewidziany jest dyplom oraz statuetka “Polonijny Rodzic na 6”, a dla nominowanych rodziców dyplom.

3. Oficjalne wyniki z sylwetkami nagrodzonych rodziców* zostaną ogłoszone na stronach Zjazdu Portland 2018, “Szkoły Polskiej” w Portland i Kongresu Oświaty Polonijnej.

4. Rozdanie nagród: nagrody zostaną przesłane do konsulatów poszczególnych krajów.

-7-

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników

1. Rozstrzygnięcie konkursu przez jury nastąpi w terminie dwóch miesięcy (do 15 maja 2020) od daty zakończenia przyjmowania wniosków – zgłoszeń.

2. Zwycięzca i finaliści zostaną powiadomieni o wynikach konkursu osobiście pod wskazany adres mailowy lub telefonicznie.

3. Wyniki zostaną ponadto ogłoszone na stronach internetowych Zjazdu “Portland 2018”, “Szkoły Polskiej” w Portland i Kongresu Oświaty Polonijnej.

4. Prace jury zostaną udokumentowane oraz opisane w protokole przebiegu obrad.

5. Wręczenie wyróżnienia “Polonijny Rodzic na 6” odbędzie się w konsulacie danego kraju, jeśli rodzic nie będzie mógł/mogła odebrać statuetki z konsulatu, dyplom i statuetka zostaną wysłane pocztą.

-8-

Uwagi końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach Zjazd Portland 2018, Kongresu Oświaty Polonijnej oraz rozsyłany w formie elektronicznej do polonijnych organizacji oświatowych, społecznych szkół polonijnych oraz niepublicznych placówek oświatowych. Ewentualne aktualizacje i zmiany regulaminu zostaną naniesione na wspomnianych stronach, a informacja o zmianie przekazana drogą mailową wyżej wymienionym szkołom.

3. Organizatorzy konkursu nie odpowiadają za podanie błędnych danych kontaktowych. Organizatorzy zobowiązują się wysłać potwierdzenie otrzymania zgłoszenia mailem.

4. Przesłane zgłoszenia i załączone do nich materiały pozostają własnością organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi (ew. na wyraźną pisemną prośbę uczestnika).

5. Dane osobowe uczestników konkursu pozostają w administracji organizatora konkursu, który odpowiedzialny jest za ich przechowywanie.

6. Organizatorzy proszą o kontakt i informacje w razie zmiany danych kontaktowych czy podczas trwania konkursu.

7. Dane osobowe uczestników wykorzystywane będą jedynie w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu i publikacją jego wyników. Nie będą przekazywane ani udostępniane innym osobom.

8. Uczestnicy konkursu mają prawo aktualizowania, poprawiania oraz dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie trwania konkursu. Podanie tych danych organizatorowi jest dobrowolne.

* Do dyrektora danej szkoły/placówki, z której dany rodzic został wyróżniony będzie należało uzyskanie informacji czy wyróżniony rodzic wyraża zgodę na to, aby jej/jego sylwetkę opublikowano na stronach medialnych konkursu.

Rodzic6/Reg/2020

Wymagana Dokumentacja konkursowa destępna będzie na stronach:
https://www.szkolapolskapdx.org/
http://www.zjazdportland2018.com/
https://www.kop-pl.com/